Drepturile și obligațiile asiguraților

Drepturile si obligatiile ASIGURATILOR

LEGEA 95/2016

Art. 218. – (1) Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală
sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la
vindecare, în condiţiile stabilite de prezenta lege.
(2) Asiguraţii au următoarele drepturi:
1. a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de
sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
2. b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc
toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea
este pentru un medic din altă localitate;
3. c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni
de la data înscrierii pe listele acestuia;
4. d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi
dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
5. e) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
6. f) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a
sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
7. g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie
contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
8. h) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
9. i) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
10. j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
11. k) să beneficieze de dispozitive medicale;
12. l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
13. m) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce
priveşte diagnosticul şi tratamentul;
14. n) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
15. o) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în
condiţiile legii.
Art. 219. – Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile lor:
1. a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;
2. b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de
sănătate;
3. c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-
cadru;
4. d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra
modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor
într-o anumită categorie de asiguraţi;
5. e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
6. f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
7. g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în
condiţiile stabilite prin contractulcadru;
8. h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care
atestă calitatea de asigurat.

Call Now Button